První zeměměřická a.s.

Geometrické plány


Geometrický plán našim zákazníkům vyhotovujeme pro:
a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, jde-li o případ podle § 22 odst. 3
b) rozdělení pozemku
c) změnu hranice pozemku
d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru s výjimkou případu podle § 16 odst. 6 písm. h)
e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu (§ 64 odst. 3)
f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu
g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
certifikát integrovaného systému řízení dle norem ISO
j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku


Máte zájem o naše služby?  VOLEJTE (+420) 777 718 951
Geometrický plán (GP) je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, která je předmětem zápisu v katastru nemovitostí atp. GP (dříve se uváděly rozdílné názvy) se používá v naší praxi nepřetržitě od 80. let 19. století.

Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností. Geometrický plán bez měření je jako pojem nesmysl, a pokud se v praxi vyskytne, je hrubým porušením mnoha ustanovení katastrálních předpisů. Katastrální mapa vzniká originálním mapováním, avšak již druhý den po svém vzniku "stárne", a proto se musí udržovat v souladu se skutečným a právním stavem. Údržba se v historii často uskutečňovala reambulací, scelením, pozemkovými úpravami. Univerzálním nástrojem, umožňujícím komunikaci mezi právníky, zeměměřiči, projektanty, atd. včetně laické veřejnosti se stal geometrický plán.

Zdroj citace: Wikipedia.cz


úvodní stránka


© První zeměměřická a.s.
Tel.: (+420) 777 718 953    E-mail: metodej.skrecek@prvni-zeme.cz    Web: www.prvni-zeme.cz
Doporučujeme: Ozvučení a osvětlení pro Vaše kulturní a společenské akce, zvukař, aparatura