První zeměměřická a.s.

Ostatní geodetické práce


Zaměřujeme území určené pro projekt liniových staveb, vytyčujeme trasu polohově i výškopisně, zaměříme skutečné provedení stavby, omezníkujeme ji a vyhotovíme geometrický plán.

Pro malé i velké investiční celky zpracujeme od zaměření v terénu, vyhledání inženýrských sítí, vyřešení vlastnických vztahů, vytyčení staveb, kontrolních měření, zaměření skutečného provedení staveb, až po geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí.

Zidentifikujeme a případně vytyčíme pozemky v polních i lesních tratích. Vyřešíme problémy s polohou i zápisem chybných nebo nejasných pozemků.

Zaměřujeme polohopis i výškopis včetně dalších prvků mapy pro daný účel. Mapu doplníme o stav katastru nemovitostí nebo o prvky, které zvolí objednavatel.

Provádíme zaměření polohopisu i výškopisu, kótování mapy, podzemní i nadzemní vedení, inženýrské sítě a jejich vyhledávání, možnost vyhotovení identifikace na stav katastru nemovitostí.

Provádíme kompletní paletu prací při pozemkových úpravách. Průzkumné práce, transformaci a vektorizaci map, zhuštění sítě geodetických bodů, porovnání SPI a SGI, zaměření skutečného stavu, vstupní nárokové listy, jednání s vlastníky i orgány státní správy a dotčenými organizacemi, stanovení obvodů pozemkové úpravy, dořešení obvodů lesa, dořešení obvodů zastavěných částí, změny hranic katastrálního území, návrh polyfunkční kostry, návrh územního systému ekologické stability, návrh pozemkových úprav a digitální katastrální mapa.

Kromě běžných prací na pozemkové úpravě řešíme také specifické problémy daného katastrálního území.

Pro rekonstrukci přídělů provádíme zjišťovací práce v pozemkové knize i v přídělovém operátě, porovnání návaznosti na katastr nemovitostí až po vyhotovení komplexního díla rekonstrukce přídělu pro dané území.

certifikát integrovaného systému řízení dle norem ISO
Máte zájem o naše služby?  VOLEJTE (+420) 777 718 951
úvodní stránka


© První zeměměřická a.s.
Tel.: (+420) 777 718 953    E-mail: metodej.skrecek@prvni-zeme.cz    Web: www.prvni-zeme.cz
Doporučujeme: Ozvučení a osvětlení pro Vaše kulturní a společenské akce, zvukař, aparatura